Algemene Verkoopsvoorwaarden

14 Dagen retourrecht
Bijzondere voorwaarden "overeenkomst op afstand"

In afwijking en aanvulling van de nadervermelde algemene voorwaarden hebben volgende bepalingen specifiek en enkel betrekking op verkopen aan consumenten via onze website, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de verkoper en de koper én er sprake is van een " overeenkomst op afstand ". Is zulks niet het geval, dan zijn de hierna volgende algemene voorwaarden alleen en onverminderd van kracht, los van deze voorwaarden.

De consument verklaart alle noodzakelijke informatie op de site te hebben verkregen om zijn bestelling te plaatsen. De consument is verplicht deze voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan. Voor zijn finaal akkoord te geven op het eindscherm heeft de consument de mogelijkheid om zijn bestelling na te kijken en eventueel aan te passen. .

De consument verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn bestelling per Internet/Mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal zijn geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van zijn bestelling en de overeenkomst gelden.

In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,..., het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,..., het produkt mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten : zodra bv. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen, het verzakingsrecht moet binnen de veertien werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs, indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde termijn van 14 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten, Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven. Aangezien men aldus soms wel en soms geen beroep kan doen op een verzakingsrecht, afhankelijk van de bestelling,... worden beide door de wet voorgeschreven formuleringen opgenomen.
Het goed moet teruggestuurd worden in ongeopende verpakking ,bekijk het product dus gerust zoals je in winkel zou doen maar neem het niet in dienst. Dan wordt het niet meer teruggenomen.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk. "De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de diensten-overeenkomst."De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien".

Bestellingen

Prijzen, belastingen, verzendingskosten, verzekering en installatie van de producten en diensten van Pcman worden vermeld op de factuur. Schommelingen in wisselkoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen kunnen Pcman de prijzen doen wijzigen. Betaling gebeurt vóór levering van de producten of vóór de dienstverlening of, indien overeengekomen, binnen de afgesproken termijn na factuurdatum.Pcman kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van Uw factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor Pcman een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van EUR 100 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al Uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen.

Inhoud Winkelwagen
0 voorwerpen
Fabrikanten